New Haven Adult School

Skip to main content
Main Menu Toggle
03- English As a Second Language (ESL) » ESL Distance Learning

ESL Distance Learning

Are ENGLISH classes happening right now?
We're sorry.  There are NO ESL classes this summer.  Check back soon for FALL Enrollment dates.
Did you know you CAN study English right now?
 
Students who were enrolled in ESL classes at New Haven Adult School in 2019 and 2020 can keep learning with their teacher's help.
 
Not enrolled yet?  Contact your teacher our our office for help.
Or
Call our office at 510-489-2185
 
NEW STUDENTS: ESL is not accepting new students at this time. Please call our office to be notified when registration opens.
Message To Our Students
 

Su profesor ha estado tratando de contactarle. Todavía estamos ofreciendo clases. Por favor revise su correo electrónico y / o conteste su teléfono. Si tiene preguntas o desea hablar con su maestro, llame a la oficina de la escuela de adultos al 510-489-2185.

 

 

nín de lǎoshī yīzhí zài chángshì yǔ nín liánxì. Wǒmen hái zài shàngxué. Qǐng jiǎnchá nín de diànzǐ yóujiàn hé/huò jiētīng diànhuà.

Rúguǒ nín yǒu rènhé yíwèn huò xiǎng yǔ nín de lǎoshī jiāotán, qǐng zhìdiàn 510-489-2185 yǔ chéngrén xuéxiào bàngōngshì liánxì.

 

 

tuhāḍā adhi'āpaka tuhāḍē nāla saparaka karana dī kōśiśa kara rihā hai. Sāḍē kōla ajē sakūla hai. Kirapā karakē āpaṇī īmēla vēkhō atē/ jāṁ āpaṇē phōna dā javāba di'ō. Jē tuhāḍē kō'ī praśana hana jāṁ tusīṁ āpaṇē adhi'āpaka nāla gala karanā cāhudē hō, tāṁ kirapā karakē bālaga sakūla dē daphatara nū 510-489-2185'tē kāla karō.